YOGA WINE & DINE

I samarbete med    The Winery Hotel

I samarbete med The Winery Hotel

YOGA, WINE AND DINE

Vi lever i en hektisk tid där stress har blivit en del av vår vardag. Prestationskraven på våra jobb och i våra privata liv tycks bara växa mer och mer och det verkar inte få ett slut.

Visst är krav en naturlig del av livet men vår värld tycks enbart revolvera kring det nu för tiden. Och dessutom förväntas vi prestera på en nivå som inte är mänsklig längre. Dessa höga krav sätts ofta på oss i tidig ålder som följer oss ut i vuxenlivet och ibland ända in i ålderdomen. Innan teknologins uppkomst var livet något enklare, vi var mindre påverkade av den massiva information och hade mer uttrymme för att helt enkelt vara och uppskatta de små sakerna i livet. Vi hade mer tid att njuta av vår vardag med våra vänner och kunde helt enkelt trivas över tanken att gå till jobbet. Förr bara några år sedan visste man att om man jobbade tillräckligt mycket då fick man det man förtjänade. I dagens värld har detta alltför snabbt förändras. Vi vet att så många människor jobbar ihjäl sig utan att ens få ett tack från chefen eller företaget de jobbar i. Men många fortsätter att gå till jobbet, till de överdrivna höga kraven och till den dagliga stress som aldrig tycks få ett slut. Vi vet att allt fler drabbas av långvarig och patologisk stress som ibland kan lämna bestående men i våra kroppar och sinnen. Det går ofta så långt till en nivå av psykiskt och fysisk utbrändhet. Kroppen och psyket bara ger upp och vi inser att vi inte längre är den supermänniskan vi trodde att vi en gång var. Detta i sin tur leder dessvärre nästan alltid till annnan allvarlig psykisk ohälsa. Och tabun för detta verkar inte få något slut. Trots att så många talar om detta stora samhällsproblem är det fortfarande så många som skäms över att dem mår dåligt.

Hur blir det såhär? Det är enkelt, engentligen.

Vi får aldrig en återhämtning.

Vi ser förbi våra enklaste mänskliga behov som att ta pauser, sova och äta. Vi är så fullt upptagna att vi sällan ser hur lite det egentligen krävs för att skapa fler tider och rum för återhämtning.

Varför är återhämtning så viktig?

Jo.. för vi är inga robotar. Vi är inte gjorda för att prestera 90% av vår vakna tid och vi behöver skapa en livsstil som gör det möjligt för oss att vila. Vi är inte gjorde för att enbart jobba jobba jobba även om det kan kännas kul i perioder. Vi behöver pusta ut och andas. Just precis detta, att andas. Österländsk kultur blir allt mer populärare i vårt samhälle då den påminner oss om en så enkel grej som att andas. Vi är så distraherade att vi har glömt hur man andas djupt. Vi har glömt att bara vara.

Vikten av återhämtning ger oss möjlgheten att reboosta vår energi och komma tillbaka till våra liv med mer kraft. Saknar vi energi då har vi inte mycket att komma med på jobbet, skolan i hemmet etc.

about that look, aboutthatlook, meditation, wine and dine, yoga

Därför vill vi att ni utmanar er själva en kort stund varje dag i er vardag att skapa en kort stund för vila, återhämtning och njutning utan prestation. Vi vill att ni ska hitta en stund för er själva, utan mobilerna, datorerna tv och dylikt. Och att endast sitta. Och andas. Fokusera på er andning. Och sitt kvar i det under några minuter innan ni går vidare till era sysslor.

Att resa under helgerna är något många av oss gillar under hösten. Många av oss planerar stora utomlands men glömmer bort att resor kan även göras inom landet och även inom samma stad. Varför inte använda en helg för återhämtning och njutning i hemstaden Stockholm? Att skapa sinnesro, få kroppen att vila och helt enkelt njuta och komma bort från all stress och dagliga stressorer.

Att åka bort och att få njuta med ett glas rött i mörkret med yoga och mediation är ett fantastiskt sätt att reboosta sig själva och återfå krafterna. Och främst att få vara här och nu, bortom alla distraktioner. Att få vara en människa på nytt.

Nu till helgen och den 24-25 november anordnar the Winery Hotel en Yoga och Vin weekend för att hitta en balans i våra stressiga liv. Det blir en upplevelse att få öva mindfulness och att lära oss åter igen komma ihåg och sätta ord på vad och hur vi känner. Att få hitta tillbaka till vårt rätta jag för en helg.

Ni kan hitta all information om detta här!

aboutthatlook, the winery hotel, lifestyle, hotel, wine and dine, stockholm, wineryhotel

In a collaboration with The Winery Hotel

English

We live in a hectic time where stress has become a part of our everyday lives. The performance requirements in our jobs and in our private lives just seems to grow more and more by the day and it does not seem to end any time soon.

Certainly, demands are a natural part of life, but our World seems to relately revolve around it . And in addition, we are expected to perform at a level that is not human anymore. These high expectations are often put on us in the early age that follow us into adulthood and sometimes into senior age. Before the development of technology, life was a little easier, we were less influenced and bombarded by information and had more expression to simply be and appreciate the little things in life. We had more time to enjoy our everyday life with our friends and we simply enjoyed more over the thought of going to work. In the past, you knew that if you worked hard enough then you got what you deserved. In today's world this has changed negatively. We know that so many people kill themselves working without ever getting a simple “thank you” from the boss or company they work for. But many continue to go to work, to the excessively high demands and to the daily stress that never seems to end. We know that more and more people suffer from prolonged and pathological stress that sometimes leaves permanent damages in our bodies and minds. It often goes to a level of mental and physical burnout. The body and the psyche just give up and we realize we're no longer the supermen we thought we once were. This, in turn, leads almost always to other serious mental illnesses. And this is still a taboo topic. Although so many people talk about this major societal problem, there are still so many who still feel ashamed over the fact that they are feeling bad.

about that look, aboutthatlook, the winery hotel, meditation, yoga, lifestyle, stressfree

How did it get to this point? It's an easy explanation, really.

We never get to recover.

We look past our simplest human needs like taking breaks, sleeping and eating. We are so busy that we rarely see how little it really is required to create more times and space for recovery.

aboutthatlook, the winery hotel, lifestyle, hotel, wine and dine
aboutthatlook, the winery hotel, lifestyle, hotel, wine and dine, hotel room, yoga
about that look, aboutthatlook, yoga, wine and dine, wine, stockholm, solna, the winery hotel, winery hotel, mindfulness, relax, meditation, avlappning
aboutthatlook, the winery hotel, lifestyle, hotel, wine and dine, shower, pool, stockholm hotel
about that look, the winery hotel, aboutthatlook, lifestyle, meditation, yoga, wine and dine, stockholm, hotel
about that look, aboutthatlook, yoga, wine and dine, wine, stockholm, solna, the winery hotel, winery hotel
aboutthatlook, the winery hotel

THE WINERY HOTEL

about that look, the winery hotel, aboutthatlook

Therefore, we urge you to challenge yourself for a short tamount of time each day in your daily life to create a short time for rest, recovery and enjoyment. We want you to find a moment for yourself, without the phones, computers and TVs and just be in the present. Just sit. And breathe. Focus on your breathing. And after a few minutes go back to your every day chores a activities.

Taking a weekend trip is something many of us like doing in the fall. Many of us tend to plan large family trips abroad, but forget that travel can be done within the country and also within the same city. Why not spend a weekend by recovering and enjoying in the hometown of Stockholm? To create peace of mind, make the body to rest and simply enjoy and get away from all the daily stress. Getting away and enjoying a glass of red in the dark with yoga and mediation is a great way to reboot ourselves and regain our powers. And mostly to be mindful, in the moment from all the distractions. To go back to being a human being.

This weekend and on the 24-25th of November, the Winery Hotel is organizing a Yoga and Wine weekend retreat to create a more balanced life away from stress. It will be an experience to practice mindfulness and to learn again how to to recognize and say what we think and feel. Somply to find our way back to our selves for a weekend. You can find all the information here!

about that look, aboutthatlook, yoga, wine and dine, wine, stockholm, solna, the winery hotel, winery hotel, meditation, mindfulness