HOW TO SPOT A SHOPPING ADDICTION

SWEDISH VERSION

Scroll down for English

Vi lever i konsumtionstid där shopping av kläder, telefoner och bilar har blivit lätt tillgängligt. Vi shoppar för att vi har råd med det med likaså ibland med de pengar vi inte ens har.

Vi alla gör det verkligen. Särskilt inom modebranschen. Vi handlar för att uppdatera våra garderober och få nya idéer som skapar både positiva känslor och ger oss möjlighet att få vara kreativa. Vi har möjlighet att skaffa det alla andra har; utforska olika tyger, kreativa mönster och vi kan följa de senaste trenderna.

Men har vi någonsin tänkt efter vad som faktiskt händer med oss när shopping blir tvångsmässig och skapar skador på både vår plånbok och självkänsla?

aboutthatlook, shop til you drop

I modebranschen finns den populära och upprepada termen "shopaholic" som syftar på en person som shoppar alltför mycket. Det här är något som vi ofta skämtar om när vi själva spenderar mer än vad vi borde eller har råd med. Shopaholics är en term som generellt beskriver en person som bara har kul! Vi skrattar åt detta men sällan ser det för vad det är; en person med ett tvångsmässigt shoppingbeteende som förmodligen dessutom har en hög skuld.

Vad som verkligen händer är att majoriteten av shopaholics lider i tystnad, något vi sällan ser eller hör en modeperson eller influenser prata om.

Faktum är att shoppingberoende är som alla andra spel och drogmissbruk. Så många individer lider i tystnad med problem inom ångest, depression, ensamhet och låg självkänsla; allvarliga psykiska tillstånd som i vissa fall orsakar ett livslångt lidande och i värsta fall även döden.

"Shop 'til you drop" är en term som har blivit romantiserad, vilket våra samhällen har normaliserat som en rolig aktivitet som alla gör så varför inte göra det själv ?!

Vi följer det som är trendigt och köper det som alla andra köper.

Så varför gör vi det? Varför spenderar vi alla dessa pengar och fortsätter att stapla upp fler och fler saker som vi i vissa fall aldrig tar på oss?

Faktum är att vi är sociala varelser som vill tillhöra en grupp.

 

"VI PÅVERKAS AV GRUPPTRYCK I SOCIALA MEDIER OCH VILL HA HA DET ALLA ANDRA HAR.

SOCIALA NORMER STRESSAR OSS OCH VI SPENDERAR MER ÄN VAD VI

HAR RÅD MED FÖR ATT UPPFYLLA EN VISS STANDARD." - PATRIK WINCENT

 

Att följa det andra gör för att känna sig som en del av någonting är både mänskligt och normalt.

Problemet börjar verkligen när vi blir för blinda för gruppens normer och följer i princip det mesta vi ser.

Om vi inte blir självmedvetna om varför och hur ofta vi handlar kan vi sluta skada oss själva och våra närmsta riktigt illa.

 

Experter har sagt att människor i shoppingmissbruk tenderar att tänka och agera på följande vis:

 

1. Tron på att du har kontroll medan du handlar tvångsmässigt

 

2. Har en stark önskan att bli accepterad

 

3. Känner behovet av att överkompensera för barndomen

 

4. Upplever spänning eller ett rus när du handlar

aboutthatlook, shop til you drop, patrik wincent,

Shop 'til you drop

Situationer som du ofta kan hamnar i:

1. Köper ofta saker du inte behöver eller planerat att köpa

2. Shopping blir en strategi för att hantera negativa känslor eller fylla tomrum

3. Impulsiv shopping följs ofta av en känsla av skam och skuld

4. Försöker dölja shoppingvanorna från andra

Råd kring hantering av köpberoende: 

1. Om du tror att du har tappat kontrollen, kontakta en psykolog eller terapeut. Kognitiv beteende terapi (KBT) eller Acceptance & Commitment Therapy (ACT) är ofte de två rekommenderade metoderna för att uppnå effektiva resultat.

2. Lär dig mer om shoppingberoende, i tidningar och böcker med säkra källor. Se till att få djupare information från rekommenderade författare. 

3. Skriv ner hur ofta du brukar handla genom att titta på situationer / känslor / triggers för det, för en dagbok över dina shopping vanor över en månad.

4. Hitta nya aktiviteter att göra istället för att shoppa.

5. När du handlar betala med kontanter.

6. Leta efter andra verktyg / sätt att hantera negativa känslor.

7. Få hjälp från någon du kan lita på med dina pengar.

8. Håll reda på vad du köper på en månad. Om det är 5 produkter du köper, minska det till 4 och fortsätt minska men en produkt nästa månad.

9. Varje gång du får suget för att köpa något, skriv det ner istället för att gå in i butiken.

10. Sök till till en person som kan erbjuda stöd och bekräftelse när du behöver det!

För mer av dessa tips till vår svenska publik rekommenderar vi starkt boken "Shop til you drop" av terapeuten Patrik Wincent, där han har samtal in stor kunskap och tips om hur man kan känna igen missbruk och få hjälp.

Kom ihåg att du inte är ensam!

För konsultationer inom Kognitiv beteendeterapi vänligen maila oss på info@aboutthatlook.com. 

 

aboutthatlook, patrik wincent, shopping addiction

ENGLISH VERSION

We live in consumerism time where shopping for clothing, phones and cars has become easily available.

We shop cause we have better finances and at times we tend to shop with the money we don’t even have.

We all do it really. Especially within the fashion industry.

We shop to update our closets and get new ideas brings out both positive emotions and allows us to play with our creativity. We are able to have what everyone else has; exploring different fabrics, creative designs and keep up with the latest trends.

But have we ever stopped to think about what actually happens to us when shopping becomes addictive and creates huge damages to our wallet and self esteem?

In the fashion industry there is a popular and repeated term the "shopaholic" referring to someone that shops too much. This is a term we tend to joke a whole lot about when we see ourselves spending more than we should be doing or being able to afford. Shopaholics are portrayed as these fun and careless creatures that are just having fun!  We laugh about this but rarely see it for what it is; a person with probably a compulsive buying disorder that probably that has a major debt.

What really happens is that the majority of shopaholics tend to suffer in quiet that no fashion personality or influencer ever talks about. 

The fact is that shopping addiction is like any other gambling or drug addiction out there. 

So many suffer in quiet, with issues like anxiety, depression, loneliness, low self esteem; serious psychological conditions that in some cases cause a life long suffering and at worst even death. 

“Shop 'til you drop” is a term that has become romanticized, and inrooted as something normnal in our societies making a lot of us think it's this cool activity that everyone is doing so why not do it myself?! Keeping up with everything that's new, following trends & getting the same things that everyone else is buying.

So why do we do it? Why do we spend all this money and keep stacking up more and more items that let's face it, we sometimes don't ever wear?

The fact is that we are social creatures wanting to belong to a group.

 

"We are influenced by social media pressure and want what everyone else has.

Social norms stress us and we spend more than we can afford in order to meet a

certain standard of living." 

 

Following the crowd in order to feel part of something is both human and normal. The problem really starts when we become blind to the norms of the group and follow whatever we are told to do.  If we do not become self aware of why and how often we shop we might end up hurting ourselves and our love ones really bad.

 

So how to know or spot an addiction?

How do we go about helping ourselves and our loved ones that are in trouble? Experts have said that people in shopping addiction tend to think and act like this: 

 

1. The belief that you are in control while compulsively shopping

 

2. Having a strong wish to be accepted

 

3. Feeling the need to overcompensate for childhood issues

 

4. Experience tension or a rush when shopping

 

aboutthatlook, shop til you drop, patrik wincent, shopping addiction

Shop 'til you drop

Situations that you often end up in:

1. Often buying things you don’t need or planned to buy

2. Shopping becomes a strategy to deal with negative emotions or void 

3. Impulsive shopping is often followed by a feeling of shame and guilt 

4. Trying to hide the shopping habits from others 

How to cope with shopping addiction:

1. If you think you have lost control, please get in touch with a psychologist or therapist. Cognitive behavioral and acceptance & commitment therapy are often the two recommended methods in achieving effective results.

2. Learn more about it, some online wellness magazines, books tend to write about this. Try to get more information from recommended authors. 

3. Map put how often you tend to shop by looking at situations/ emotions/ triggers for it, keep a journal over a month.

4. Find new activities to do instead of shopping. 

5. When shopping pay with cash

6. Look for other tools/ ways to cope with negative emotions

7. Get help from someone you can trust with your money. 

8. Keep track of what you buy in one month. If it’s 5 items, decrease it to 4 and keep decreasing it every new month.

9. Everytime you have the urge to buy something write it down instead of going inside of the store

10. Find someone that offers support and confirmation that you can reach out to when in need!

Remember you are not alone!

For Cognitive Behavioral Therapy, kindly email us at info@aboutthatlook.com.